PARKERINGSPLATSER LOTTAS UT

Nu lottar föreningen ut åtta parkeringsplatser på tillfälliga kontrakt!

 På onsdag den 27 oktober kl 19:00 på föreningens expedition lottar vi ut åtta parkeringsplatser. Alla med tillträde den 1 november.

Platserna är av typen Prio 3 eller ”tillfälliga platser”, dvs med kontrakt som kan komma att sägas upp på tre månaders tid enligt de nya bilplatsreglerna.

Bakgrunden är att det inte längre finns några köer (förutom till garagen) och att vi för tillfället har elva platser lediga. Tre av dessa behåller vi som buffert för Prio 1 och Prio 2 så att kön inte genast återuppstår, och resten lottas ut som tillfälliga platser.

Alla boende som uppfyller de grundläggande kraven för att få kontrakt kan delta i lottningen. Personlig närvaro gäller. Kan man inte själv delta går det bra att skicka ett ombud med fullmakt.

Välkomna!/Styrelsen

 —————————————————————————

Ur föreningens bilplatsregler:

 •  För att få kontrakt på en bilplats måste man vara medlem i föreningen, vara skriven och bo här samt inneha bil. Familjemedlem som är skriven på samma adress, som bor här och innehar bil är också behörig att ansöka om en bilplats.
 • Den bil som parkeras ska vara ens egen eller ha tydlig anknytning till boende medlem eller boende familjemedlem. Det är således tillåtet med firmabil som man själv använder eller bil som tillhör ett företag ägt av medlemmen eller anhörig som är skriven och bor i lägenheten.

(….)

Föreningens bilplatser fördelas efter tre olika prioriteringsgrader.

 • I första hand (Prio 1) kommer alltid boende medlem eller boende anhörig som har en bil men ingen bilplats. Vid ny ansökan ska fordonets registreringsnummer anges.
 • I andra hand (Prio 2) kommer boende medlem eller boende anhörig som har två bilar men endast en bilplats. Vid ansökan om plats nr 2 ska alltid båda bilarnas registreringsnummer anges.
 • I tredje och sista hand (Prio 3) kommer boende medlemmar och/eller anhöriga som kan ha andra skäl än ovanstånde att ansöka om ett bilplatskontrakt. För kontrakt som beviljas utifrån Prio 3 gäller särskilda villkor enligt nedan.

Särskilda villkor för platser som tilldelas enligt Prio 3

 • Alla kontrakt som beviljas under Prio 3 är per definition tillfälliga och blir automatiskt uppsagda om någon medlem som uppfyller kraven enligt Prio 1 eller Prio 2 ansöker om en bilplats. Uppsägningstiden är tre (3) månader.
 • Medlem som redan innehar en plats för firmabil (se definition ovan) kan inte tilldelas en bilplats under Prio 3 för ytterligare en sådan bil.
 • I övrigt gäller att medlem som är skriven och boende i föreningen kan ansöka om bilplats under Prio 3 utan att ange något särskilt skäl. Dock ska bilens registreringsnummer alltid anges och samtliga villkor som gäller övriga bilplatser måste uppfyllas även här.

Tilldelning och uppsägning av platser enligt Prio 3

Tilldelningen av platser enligt Prio 3 sker genom lottning. Alla intresserade medlemmar som uppfyller villkoren deltar direkt (eller skickar ombud) till utlyst lottdragning på föreningens expedition. Varje dragen lott ges ett nummer i stigande ordning – vilket sedan utgör grunden för i vilken ordning framtida uppsägningar ska ske. Lägst nummer (första dragna lotten) sägs upp sist.

 ./.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Viktiga nyheter angående våra tvättstugor

Nu när det nya bokningssystemet (förhoppningsvis!?) börjat fungera ordentligt så är det hög tid att informera om några nya regler som följer med detta:

 • Man har endast tillgång till tvättstugan om man har en bokad tid, annars är dörren låst
 • Man kan boka i valfri tvättstuga inom föreningen och har då tillgång till den tvättstugan under den tid man bokat
 • Bor man inte i samma byggnad så kommer man in via den röda ytterdörren till källaren
 • Har man inte gått in i tvättstugan inom en halvtimme efter det att den bokade tiden börjat så avbokas man och tvättstugan blir ledig för annan boende att boka
 • Den bokade tiden gäller för såväl tvätt som torkning och mangling; dvs när tiden är slut har man inte längre tillgång till något av dessa utrymmen.

Ovanstående ordning bygger på erfarenheterna från en rad andra föreningar och vi hoppas att det ska fungera bra även hos oss. Samtidigt kan ju behoven variera mellan föreningarna, varför vi förstås är öppna för kommentarer och förslag angående tänkbara justeringar. Lägg en lapp i föreningens brevlåda (Stagneliusgatan 15) eller skriv till oss på mejladress <uppsalahus14@gmail.com>.

Många hälsningar/Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Besiktning av våra garage

Sedan i fredags (15 oktober) genomförs en besiktning av våra garage, där det anlitade företaget (Bjerking AB) även gör stickprov, dvs inspekterar en del enskilda portar och garageplatser. Arbetet har upphandlats av styrelsen och avsikten är att vi ska få en utomstående och professionell bedömning av hur det står till med våra 110 garageplatser som numera är ganska ålderstigna. Detta för att vi ska kunna besluta om nödvändiga åtgärder på kort sikt samt för att börja diskutera och planera för framtiden. Den tekniska genomgången omfattar:

 • Portar inklusive mekanism och fjädrar
 • Stomme
 • Väggar, invändigt och utvändigt
 • Tak, invändigt och utvändigt
 • Grund/golv
 • Regnvattenavledning
 • Yttre bedömning av el

Rapporten blir klar under november månad och de viktigaste slutsatserna kommer att redovisas här på hemsidan.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

SENASTE NYTT OM PASSAGE- OCH BOKNINGSSYSTEMET

Dagens samtal med chefer & tekniker på ByggBeslag har lett till följande resultat:

 1. Portarna

Från och med imorgon, tisdag 12 oktober, kommer portarna att vara öppna från kl 07:00 till kl 20:00. Dagtid behövs alltså ingen tagg eller nyckel; kvällstid kan man öppna porten  med den gamla nyckeln. (Tidningsbuden kommer in före kl 07:00 med sina taggar, de fungerar.) Detta kommer att gälla tills problemen är lösta och vi garanterat vet att alla taggar liksom porttelefonerna fungerar. Detta blir troligen klart till nästa vecka, men inte helt säkert. Vi aviserar förstås innan passagesystemet (återigen) tas i bruk.

2. Bokning av tvättstugorna

Från och med onsdag morgon den 13 oktober ska alla ha fått behörighet med sin tagg att boka tvättstugetid via bokningstavlan i trapphuset. Första datum med bokningsbara tvättpass är måndagen den 18 oktober, eftersom det gamla systemet med cylinderlås fortsätter att gälla t.o.m. söndagen den 17 oktober.

3. Bokning av tvättstuga för boende i evakueringslägenheterna

Boende i evakueringsbodarna kommer visserligen inte in i det egna trapphuset – men man kan boka tvättid från vilken skärm som helst. Prova alltså (fr.o.m. onsdag 13 okt) i närmaste port, det ska fungera.

4. Internetbokning

Instruktioner om hur man kan boka via Internet – dvs med hjälp av en smart telefon, läsplatta eller dator – kommer så snart vi sett att allt fungerar.

Många hälsningar/Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Många problem med det nya lås- och bokningssystemet…

LÅT OSS TALA KLARSPRÅK om låseländet:

Just nu är det (alltför!) många problem med det nya lås- och bokningssystemet. Vi i styrelsen förstår mer än väl den irritation och ilska som många boende känner när man drabbas av portar och bokningssystem som inte fungerar. Vi gör allt vi kan och mer därtill för att det hela ska vara löst så snart som möjligt. Men tyvärr har det ansvariga företaget (ByggBeslag AB) hittills inte levt upp till det man lovat – vare sig när det gäller datum för när det hela ska vara i drift eller förmåga att snabbt åtgärda strul och felaktigheter.

På måndag (11 okt) kommer vi att ta upp frågan med ByggBeslags ledning och i första hand begära omedelbar förstärkning till företagets enhet Uppsala.

Så snart vi har ny och pålitlig information om tider och annat så delar vi denna på hemsidan och på trapphusskärmarna. För tillfället gäller följande (ersätter tidigare information):

1. Det nya bokningssystemet till tvättstugorna mm fungerar inte. Om detta inte kan lösas under kommande vecka så kommer det gamla systemet med låscylindrarna att fortsätta användas även efter den 18 oktober. Besked om detta kommer i början av nästa vecka.

2. Portelefonerna fungerar inte heller (!), inte för någon. Vi undersöker nu möjligheten att tillfälligt återgå till vad som tidigare gällde, dvs portarna öppna dagtid, låsta nattetid. Besked om detta kommer på måndag-tisdag (11-12 okt). OBS! att portarna fortfarande kan öppnas med den ”gamla” nyckeln.

Vi hoppas på medlemmarnas stöd och förståelse för vårt arbete i den här mycket speciella och påfrestande situationen. När det hela väl är löst ska vi förstås också förhandla med företaget om ekonomisk ersättning till föreningen.

Många hälsningar/Styrelsen

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

TILLÄGG om det nya bokningssystemet för tvättstugorna

Bokningar med låscylinder i tvättstugorna fungerar t.o.m. 17 oktober

Som vi tidigare berättat så tas det nya bokningssystemet för tvättstugorna i bruk måndagen den 4 oktober. Från och med den dagen bokar man via informationstavlan i trapphuset. Bokningar som gjorts med de gamla låscylindrarna kan användas fram till och med söndagen den 17 oktober. Dagen därpå (måndagen den 18 oktober) tas de gamla låsen till tvättstugedörrarna bort och man kan därefter endast komma in med sin tagg och på den tid man bokat i systemet.

Inom kort kommer vi också att ordna så man kan boka via Internet, dvs via sin dator, platta eller smarta telefon. Vi återkommer snart och berättar mer om detta.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

PÅMINNELSE: SISTA DAGEN FÖR MOTIONER TILL ÅRSSTÄMMAN ÄR DEN 30 SEPTEMBER

NYHET-NYHET-NYHET-NYHET!!

Medlem som vill lämna in motion till föreningens Årstämma (äger rum i januari) måste enligt stadgarna lämna in denna före 1 oktober.

Efter samråd med Riksbyggens jurist har styrelsen beslutat att även om motionen måste lämnas in senast den 30 september så kan innehållet kompletteras fram till den 15 oktober. Det betyder att medlem som har ett angeläget förslag först kan skicka in detta med en mycket kort beskrivning (före 1 okt) – och sedan kan återkomma med en mer  komplett beskrivning ända fram till den 15 oktober.

Motioner sänds till föreningens mejladress (uppsalahus14@gmail.com) eller läggs i brevlådan Stagneliusgatan 15.

Styrelsen för Brf Uppsalahus 14

Not:
Styrelsen avser vid stämman föreslå stadgeändring så motionstiden blir längre, men än så länge är detta (tyvärr) vad som gäller.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Nya regler för föreningens bilplatser äntligen klara!

I samband med att parkeringsreformen inleddes i våras utlovade styrelsen att det snart (till 1 augusti) skulle komma nya regler för föreningens bilplatser (garage och p-platser). Så blev det dock inte, eftersom arbetet visade sig vara betydligt mer komplicerat än vad vi trodde. Å ena sidan ville vi ha enkla, tydliga och inte alltför långa regler, men å andra sidan visade diskussionen (inte minst i samband med omfördelningen av bilplatser) att det var ganska många aspekter som borde täckas in och som hittills inte hade funnits med i våra gällande regler.

Arbetet är nu klart och de nya reglerna (2 sidor) antogs av styrelsen den 15 september. Efter några språkliga justeringar är de nu klara att spridas och kommer under veckan som börjar den 27 september att delas ut i brevlådorna. Redan idag finns de dock tillgängliga via länken här på hemsidan.

De viktigaste nyheterna är följande:

 • Vi definierar nu tydligt vem som är behörig att få kontrakt på en bilplats
 • Den bil som vanligen parkeras ska ha en tydlig anknytning till kontraktsinnehavaren
 • Vi reglerar vad som gäller för firmabilar
 • Fordon som är särskilt långa eller breda kan anvisas särskilda platser (nya, just uppmålade)
 • Behörig medlem/lägenhet med en bil innebär högsta prioritet (Prio 1)
 • Behörig medlem/lägenhet med två bilar räknas som Prio 2
 • Platser som ej efterfrågats av medlemmar med Prio 1 eller Prio 2 kan hyras ut tillfälligt (Prio 3)
 • Sådana platser (Prio 3) sägs upp (3 mån uppsägning) om de efterfrågas enligt Prio1 eller Prio 2

Antalet platser som kan hyras ut enligt Prio 3 är begränsat och är för tillfället cirka 8 stycken. Eftersom efterfrågan på dessa platser antagligen är större än tillgången så har vi diskuterat länge hur fördelningen skulle göras så rättvis som möjligt. Resultatet blev att platserna kommer att fördelas med lottens hjälp, i närvaro av alla som efterfrågar en sådan plats. Detta ger alla samma chans och borgar för transparens. Datum för utlottningen är ännu inte bestämt (en del omflyttningar ska först göras) men blir troligen under oktober månad.

Exakt datum för utlottningen och mer om hur det kommer att gå till meddelas i god tid.

Den kompletta texten till de nya bilplatsreglerna finns i länken nedan.

Föreningens_bilplatsregler_15_sep_2021_antagna

 

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Öppet hus

Öppet Hus1

              Nästa Öppet Hus blir                      onsdagen 29 september kl 18. Vi träffas som vanligt i lokalen, Stagneliusgatan 15. Välkomna med frågor, idéer och annat! Styrelsen

 

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd

Nytt från ComHem om tv-kanalerna

Den planerade förändringen där TV1O ersätter TV6 i grundutbudet som tidigare aviserats skjuts framåt i tiden och sker tidigast den 30 oktober.

Posted in Nyheter | Kommentering avstängd