Rör och badrumsrenovering

Här kan du finna uppdaterad information från Riksbyggens ombyggnadsgrupp om den pågående processen gällande byte av vatten- och värmerörstammar samt våtrum:
www.uppsalahus14stambyte.se/

Tidigare utdelade informationer:
Informationsbrev riksbyggen
Presentation från infomöte 2019-11-04

I Stagneliusbladet har information lämnats fr.o.m. mars 2017 enligt dessa notiser:

Nummer 6 2019
Informationsmötet den 4e november
Det blev ett välbesökt möte om den kommande renoveringen av vattenstammarna. Mellan 140 – 170 personer kom till Lötenkyrkan för att träffa grannar, dricka en kopp kaffe men främst för att ta del av projektgruppens information om projektet. Mötet inleddes med att vår ordförande Birgitta Andersson presenterade styrelsen samt projektgruppen. Därefter tog Anna Österman Riksbyggen över ordet och gjorde en mycket fin presentation av kommande arbete tillsammans med Mikael Bergström och Marlene Eklund också från Riksbyggen.
Efter genomgång visades ett bildspel där även en film beskrev hur evakueringsboendet kan se ut. Efter det kom en frågestund där det ställdes många intressanta och relevanta frågor. En sammanställning av frågorna kommer att finnas på den webbplats som iordningställts speciellt för projektet. Du kan hitta den på vår hemsida. All information som läggs upp på denna webbplats kommer även att delas ut till samtliga lägenheter då alla inte använder sig av datorer.
Det var ett trevligt möte och en positiv anda då övervägande delen av besökarna insåg att det finns behov av att utföra bytet av vatten stammarna.
Ytterligare informationsmöte kommer att hållas under våren 2020
Visningsbadrum kommer att byggas i ett utrymme i en av källarna för att vi skall få inblick i hur det kan se ut efter det stora renoveringsarbetet.
Mer information om detta i kommande Stagneliusblad.

Nummer 5 2019
På infomötet den 4 november om bytet av kall-och varmvattenledningar, radiatorer m.m. gavs information. Fortlöpande information kommer att finnas via vår hemsida www.uppsalahus14.se Ta gärna för vana att besöka den.

Nummer 4 2019
Informationsmöte om byte av varm/kallvattenstammar m.m.
Informationsmöte den 4 november. Notera gärna det i din kalender. Mer utförlig information kommer att delas ut till samtliga lägenheter i god tid

Nummer 2 2019
Vatten Avlopp Värme Ventilation
Vi har tidigare informerat om att föreningen behöver byta vattenledningarna i alla lägenheter.
Eftersom vi har ett avtal med Riksbyggen ang teknisk förvaltning så fick deras ombyggnadsgrupp i uppdrag att göra en förstudie om vårt framtida planerade underhåll. Nu är förstudien klar så nu går vi in i en ny fas ”projektering”. Det är för att till slut ha en byggbeskrivning klar som går att lämna ut för att få in offerter. Innan dess planerar vi att under hösten 2019 hålla ett informationsmöte för att senare besluta på en stämma.
Vatten
I ”projekteringen” ingår att vi ska byta ut alla vattenledningar i alla lägenheter. Efter den statuskontroll vi gjorde 2016 i alla lägenheter visade det sig vara många brister och fel i våtrummen. På grund av bristande underhåll från bostadsrättshavare har vi haft vattenskador i några lägenheter. Enligt försäkringsreglerna är det så att föreningen ansvarar för de tre så kallade U:na. Undersökning, Utrivning och Uttorkning fram till återställande till tätskikt oavsett vem som åstadkommit skadan. Därefter är det lägenhetsinnehavarens egen hemförsäkring som få ta över. Dock vid en så kallad vattenledningsskada (trycksatt kall- och varmvattenledning) är det föreningen som får ta alla kostnader. Eftersom vi har så gamla ledningar så får vi mycket höga åldersavdrag på försäkringsersättningen vilket blir kostsamt för föreningen. Detta drabbar tyvärr hela föreningen, alltså alla lägenhetsinnehavare.
Avlopp
I ”projekteringen” ingår också att byta ut alla avloppsbrunnar så att alla lägenheter får godkända brunnar enligt säkert vatten När det gäller avloppsstammarna som relinades 2014-2015 måste det utredas vidare innan beslut fattas om vilka åtgärder som eventuellt måste vidtas. .
Värme
I ”projekteringen” ingår vidare att byta alla radiatorer och radiatorventiler. Ytterligare utredning måste göras innan beslut fattas. Vi har ett så kallat enrörssystem och med det menas att varje trapphussida har en slinga från bottenvåningen till den översta våningen. För att få en balanserad och jämn rumstemperatur så måste slingan justeras från våning till våning så att inte någon lägenhet tar för mycket av värmen och någon annan blir utan. I de fall vi fått en felanmälan för att det har varit kallt i lägenheten och dålig eller ingen värme på elementen har vi gjort en mätning av rumsvärmen. Där det varit låg rumstemperatur har vi gjort en beställning av vår rörmokare som har justerat hela slingan. Har det inte hjälpt för att få värme på radiatorn så har han spolat slingan och elementet samt bytt ut radiatorventilen. Det har varit svårt att få en jämn och balanserad värme på grund av många orsaker. Bland annat har många byggt om sina lägenheter från ursprunglig planering. Vardagsrum har blivit sovrum och tvärtom, dörrar har stängts igen, väggar har rivits eller flyttats för att göra en öppen planlösning, kök har ändrats, matplats blivit ett extra rum och lägenhetsförråd har gjorts till ett extra rum. Radiatorerna i lägenheterna är dimensionerade efter den ursprungliga storleken på rummen. När man då bygger om och flyttar väggar så ändras förutsättningarna för värmen i lägenheterna. När man renoverat våtrum har man bytt radiator mot handdukstork och en del har monterat en fel radiatorventil så det blivit dålig cirkulation på vattnet vilket påverkat värmen m.m.
När man mäter rumsvärmen så skall det göras mitt i rummet cirka en meter upp. Om temperaturen då långvarigt är under tjugo grader skall man göra en felanmälan på föreningens hemsida. Allt detta står i Fastighetsägarnas text som finns att läsa på föreningens hemsida. Finns även att hämta på expeditionen när det är Öppet hus. Se anslag i trapphuset.
Ventilation
I ”projekteringen” ingår en utredning av befintlig ventilation i lägenheterna eftersom föreningen har bytt ut de gamla fläktarna för ett antal år sedan. Föreningen har mekanisk frånluftsventilation. Det blir ändå en komplicerad justering eftersom förutsättningarna är helt annorlunda i dag än när husen byggdes. T ex fönsterbyten, lägenhetsdörrsbyten, många lägenheter är ombyggda och när det har bytts ut innerdörrar så har man ej monterat karmar med överluft. Många av dessa problem gör att även de som har varma lägenheter kan känna drag. Vi har också upptäckt att många har stängda innerdörrar vilket också påverkar ventilationen.
El
I ”projekteringen” har vi också tänkt se över el-ledningar, kontakter och jordfelsbrytare i lägenheterna. Detta för att eventuellt gör en elsanering

Nummer 1 2019
Projekteringsgruppen arbetar vidare
Det jobbas för fullt med att projektera, planera, hitta olika lösningar, inför det kommande bytet av vattenstammarna i föreningens alla hus. Det har visat sig att det finna en del olika vägar att gå och med det arbetas det för fullt. Det finns i dag ingen fastställd tidsplan därför ber vi de som planerar eventuella renoveringar att först kontakta styrelsen.

Nummer 6 2018
I Stagneliusbladet nr 1-2018 (kan hittas på föreningens hemsida) finns regler och blankett att använda vid renovering av lägenheten.
Tänk på att vi om några år har planer på en renovering av vatten- och radiatorstammar. Då kommer förmodligen vissa ingrepp att göras i våra bad- och duschrum.

Nummer 1 2018
Riksbyggen har nu fått i uppdrag av styrelsen om en förstudie om renovering av dels varm/kallvattenledningarna samt även värmerören till våra radiatorer, (element). Det är ett flerårigt projekt och är beräknat att det kommer att ta 3 – 5 år att lösa.

Nummer 6 2017
Det är viktigt för den som planerar att renovera badrum att först kontakta styrelsen för mer information.
Styrelsen skickade i början av december ut ett informationsbrev om framtida byten av vattenstammarna.  Stambytet avser i första hand varm och kallvattenrör samt rören för värme till elementen.
Styrelsen tillsammans med Riksbyggen arbetar med att få fram en plan över vad som skall åtgärdas under de kommande 4 – 5 åren.

Nummer 3 2017
Under slutet av förra året gjordes en statuskontroll av samtliga lägenheter i vår förening. Under den kontrollen framkom att det fanns ca 80 badrum som hade förhöjda fuktvärden.
Förhöjda fuktvärden indikerar att det kan finnas ett pågående problem och att det bör undersökas närmare.
Som tidigare meddelats kommer en utförligare fuktmätning att göras i dessa lägenheter.
Om det visar sig att det finns vattenskador i några lägenheter blir det en kostnad både för lägenhetsinnehavaren och föreningen.
Våra vattenledningar är nu 50 år och inom styrelsen har vi kommit fram till att vi förmodligen måste renovera våra vattenstammar om cirka 7 år.
Funderar du på att renovera ditt badrum bör du kontakta styrelsen innan du påbörjar renoveringen.
Vi har med anledning av ovanstående bjudit in vår kontaktperson från Osséen försäkringsmäklare, att informera om vad som händer vid en vattenskada. Uppsalahus 14 har fastighetsförsäkring i Folksam