Ombyggnad/renovering

Styrelsen måste ge sitt godkännande. För att du ska få lov att göra väsentliga förändringar i din lägenhet, måste du anmäla detta till bostadsrättsföreningens styrelse, som ska godkänna ändringarna. Ansökan om renovering ska inlämnas till styrelsen senast en månad innan arbetet påbörjas, så att styrelsen har tillräckligt med tid att behandla din ansökan. Det sker genom att lämna in en ansökan om tillstånd för ombyggnad och renovering som kan laddas ner här. Blankett ombyggnad

OBS! Renoveringsarbetet får ej påbörjas utan styrelsens medgivande.

Styrelsens tillstånd krävs för följande åtgärder:

1. Ingrepp i en bärande konstruktion eller betongkonstruktion, t.ex. en bärande vägg. Detta gäller även om man fått bygglov för ändringen.

2. Ändringar i befintliga ledningar för avlopp, värme eller vatten. Med detta avses bl.a. installation eller förflyttning av våtutrymme, kök eller toalett. Ändringar av elledningar omfattas dock inte av någon generell tillståndsplikt.

3. Innan väsentlig förändring av lägenheten. Detta kan t.ex. gälla om en lägenhets karaktärsdrag förändras (t.ex. genom en ändrad planlösning – som gör att lägenheten kan bli svår att avyttra).

4. Vid vissa typer av ändringar kan styrelsen begära underlag från behörig fackman som påvisar att det planerade arbetet är byggnadstekniskt möjligt.

5. Vissa ändringar innebär att du också, enligt plan- och bygglagen, måste göra bygganmälan hos kommunen minst tre veckor före byggstart. Det är din skyldighet att undersöka om sådan bygganmälan behöver göras.

6. Icke bärande innerväggar är ditt ansvar som lägenhetsinnehavare. Dessa får du ändra, så länge det inte påverkar fastigheten enligt ovan.

7. Du får inte sätta igen befintlig ventilation. Vill du ändra till annan typ av ventilation krävs tillstånd. Om fläkt installeras ska det vara alliansfläkt eller kolfilterfläkt.

8. Renovering av våtrum bör utföras fackmannamässigt av behörig hantverkare i enlighet med Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV), samt råd och anvisningar för vattenskadesäkert byggande enligt Golvbranschens våtrumskontroll (GVK).

9. Ombyggnad eller andra ingrepp i elsystem får endast utföras av behörig elektriker.

Övrigt:

Föreningens trivselregler ska följas. Störande renovering får därför enbart ske mellan kl 08.00 och 20.00  på vardagar och mellan kl 10.00 och 16.00 på lördagar. Innan arbete som medför oljud eller annan olägenhet påbörjas, ska anslag sättas upp i samtliga portar i huset. Anslaget ska visa vilken lägenhet som renoveras samt under vilken tid som arbetet pågår.

Det är du som lägenhetsinnehavare som ansvarar för att ditt byggavfall forslas bort. Det får inte läggas i föreningens soprum och inte heller belamra gemensamma utrymmen, som trapphus, källargångar, balkong eller gård. Det är också ditt ansvar att se till att hantverkare får parkeringstillstånd och följer föreningens parkeringsregler

2020-01-05