Nyheter från styrelsemötena

Vid styrelsens möten den 26 okt och 7 nov har föreningens ekonomi, fastighetsskötseln samt det kommande årsmötet stått i fokus. Ett antal beslut av stort intresse har fattats, däribland följande:

1. Höjning av befintliga hyror

Mot bakgrund av den snabba inflationen och den allmänna kostnadsökningen har styrelsen beslutat att  de befintliga hyresnivåerna för bilplatser och extra förråd från den 1 jan 2023  ska justeras enligt följande:

  • Garageplats från 400 till 440 kr/mån
  • P-plats med elstolpe från 200 till 250 kr/mån
  • P-plats utan el från 125 till 150 kr/mån
  • Extra lång p-plats från 175 till 200 kr/mån
  • Extra källarförråd från 140 till 200 kr/mån.

2. Ny förvaltare med reducerad tid

Som vi tidigare berättat slutade vår tidigare vicevärd och förvaltare, Peter Sundgren, den 1 nov efter att ha erbjudits arbete i sin hemstad Gävle. Han ersätts av Gustav Lundqvist, som får 70% som förvaltare på grannföreningen Brf Ling och 30% hos oss. Hans arbets- beskrivning renodlas nu till att enbart vara förvaltare och vissa moment (fasta mottagningstider, deltagande vid styrelsemötena, mm) tas bort. Detta innebär en besparing för vår förening om cirka 250 000 kr/år.

3. Diskussion om införande av vissa nya avgifter

I god tid inför årsmötet ska en enkät genomföras bland föreningens medlemmar angående att eventuellt införa betalning för (a) gym, bastu, tennisbana & hobbyrum, samt även (b) för tvättstugorna. På basis av enkäten samt inkomna motioner kommer styrelsen att utarbeta förslag till årsmötet i dessa frågor.

4. Annat av intresse

  • I samband med stamrenoveringen installeras nya ventilationsdon i alla lägenheter. Dessa har särskilda filter som bör bytas med jämna mellanrum, vartannat år eller ibland oftare (bl.a. beroende på om lägenheten vätter mot trafikerad väg eller inte). Hur detta ska göras och vem som ska stå för kostnaden (föreningen eller medlemmen) ska nu utredas och klart besked lämnas före årsskiftet.
  • Lediga p-platser som inte efterfrågas enligt våra kategorier Prio 1-3 i parkeringsreglerna kan nu hyras ut till högre avgift (400 kr/mån). Kontrakten är löpande men med endast 1 månads uppsägning. Detta gäller även firmabil/ar, men man måste vara boende medlem/familj. Vid intresse, kontakta vår förvaltare Gustav Lundqvist.
This entry was posted in Nyheter. Bookmark the permalink.